Gebruikersvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP GRONINGER GENEVER STOKERIJ, hierna te noemen GGS.

Definities:

  • GGS: Juridisch eigenaar producten welke op Groningergeneverstokerij.nl gepubliceerd zijn.
  • Besteller: opdrachtgever, dan wel een ieder die met GGS een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie GGS een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolgers of rechtsverkrijgers.
  • Groningergeneverstokerij.nl: een speciale internet winkelomgeving waarin door de besteller GGS producten kunnen worden bezichtigd en besteld.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen GGS, en de besteller, van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met GGS overeengekomen worden.

1.2      Indien GGS niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn of dat GGS het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet gelijksoortige gevallen, de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

1.3      Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

1.4      Inkoop- en andere voorwaarden, welke de besteller van toepassing verklaart, bindenGGS niet, tenzij deze schriftelijk door GGS zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat GGS een mededeling van de besteller dat deze de voorwaarden van GGS niet aanvaard en zijn eigen voorwaarden toepasselijk verklaart, onweersproken laat.

Artikel 2. Aanbiedingen

2.1      Alle door GGS gedane aanbiedingen en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn gebaseerd op de omschrijving van de aangeboden producten en/of dienstenbesteller.

2.2      Een aanbod is slechts bindend indien dit schriftelijk is gedaan door GGS met vermelding van een termijn gedurende welke de aanbieding voor aanvaarding openstaat.

2.3      Aanbiedingen op Groningergeneverstokerij.nl zijn geldig zolang de voorraad strekt of tot de bij het product gemelde datum. Alle artikelen zijn uit voorraad leverbaar, tenzij anders vermeld.

2.4      GGS  behoudt zich het recht voor voorwaarden te verbinden aan het uitvoeren van de bestelling. GGS zal desgevraagd de besteller schriftelijk de reden van haar besluit mededelen.

Artikel 3. Overeenkomst

3.1      De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in Artikel 2, tot stand op het moment van aanvaarding door de besteller van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

3.2      Indien de besteller het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt GGS onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de besteller de overeenkomst ontbinden.

3.3      GGS kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien GGS op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

3.4      Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst, binden GGS slechts voor zover zij door GGS schriftelijk zijn bevestigd.

3.5      GGS. is bevoegd, indien zij dit noodzakelijk of wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht, derden in te schakelen. De kosten hiervan zullen aan de besteller worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

Artikel 4. Prijzen

4.1      De prijzen voor de aangeboden producten en diensten worden vermeld in euro’s, inclusief  BTW en exclusief verzendkosten, eventuele aanvullende belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Administratie- en verzendkosten, eventuele aanvullende belastingen of andere heffingen worden per product berekend. Adviesprijzen worden in overleg met de fabrikant en/of leverancier vastgesteld. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

4.2      (Tijdelijke) prijsaanpassingen kunnen voorkomen. Prijsinformatie wordt op Groningergeneverstokerij.nl gepubliceerd. Voor de gevolgen van drukfouten aanvaardt GGS geen aansprakelijkheid.

4.3      GGS is niet verplicht het product voor de verkeerde (lagere) prijs aan u te leveren, zelfs als wij u al een bevestiging van verzending hebben toegestuurd, als de verkeerde prijs overduidelijk en onmiskenbaar een fout was en deze verkeerde prijs redelijkerwijze door u als zodanig kon worden herkend.

Artikel 5. Reclames defect of beschadigd

5.1      Een bestelling kan binnen acht (8) werkdagen door de besteller kosteloos retour gezonden worden indien deze defect of beschadigd is.

5.2      De besteller dient een email te sturen naar info@groningergeneverstokerij.nl met daarin vermeld het bestelnummer.

5.3      Alle geretourneerde producten dienen in de oorspronkelijke verpakking verpakt worden.

5.4      Geretourneerde producten moeten samen met de oorspronkelijke factuur en retourmelding worden verzonden.

5.5      Indien en voor zover de reclame door GGS. gegrond wordt bevonden zal GGS, naar eigen inzicht en binnen redelijke termijn, hetzij het gebrek herstellen, hetzij de ondeugdelijke zaken vervangen, zonder dat de besteller daarnaast aanspraak kan maken op welke vergoeding dan ook.

5.6      Het reclameren ontslaat de besteller niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van GGS.

Artikel 6. Overige Reclames

6.1      Een bestelling kan binnen zeven (7) werkdagen door de besteller retour gezonden worden indien deze niet defect of beschadigd is.

6.2      Alle geretourneerde producten moeten in de oorspronkelijke, ongeopende verpakking, onbeschadigd en voldoende verpakt voor verzending worden ontvangen. De producten moeten in verkoopbare staat en geschikt voor verkoop zijn. Geretourneerde producten moeten samen met de oorspronkelijke factuur en retourmelding worden verzonden.

6.3      Er worden herstel- en vervangingskosten berekend als de producten beschadigd zijn of ontbreken. Dit kan invloed hebben op de hoogte van de vergoeding;

6.4      Bij gebruikmaking van retourzendingen naar GGS worden de administratie- en verzendkosten (van de initiële verzending en de retourzending) die de besteller bij het bestellen van het product heeft betaald verrekend met het terug te storten bedrag. De besteller betaalt tevens de verzendkosten voor de retourzending.

6.5      Een bestelling kan binnen acht (8) werkdagen kosteloos aangepast worden mits de bestelling nog niet verzonden is.

6.6      Indien en voor zover de reclame door GGS gegrond wordt bevonden zal GGS, naar eigen inzicht en binnen redelijke termijn, hetzij het gebrek herstellen, hetzij de ondeugdelijke zaken vervangen, zonder dat de afnemerbesteller daarnaast aanspraak kan maken op welke vergoeding dan ook.

6.7      Het reclameren ontslaat de afnemerbesteller niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van GGS.

Artikel 7. Betaling

7.1      Betaling geschied per iDeal.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1      Alle aan de besteller geleverde zaken blijven eigendom van GGS. tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van eventuele rente en kosten, die de besteller verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichtte of nog te verrichten diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.

8.2      De besteller is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de zaken zorg te dragen en mist het recht de geleverde zaken anders dan na schriftelijke toestemming van GGS, te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang de besteller niet volledig aan zijn verplichtingen jegens GGS heeft voldaan.

8.3      Ingeval GGS de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van GGS op schadevergoeding onverlet.

Artikel 9. Levertijd

9.1      Alle bestellingen geplaatst voor 15.00 uur worden standaard binnen 3 werkdagen geleverd.

9.2      Alle door GGS genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan GGS bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht. Bij niet tijdige levering dient GGS schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.

9.3      Overschrijding van de door GGS opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de besteller nimmer het recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

9.4      Annulering van orders kan alleen na schriftelijke bevestiging van GGS.

Artikel 10. Levering

10.1  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats vanaf magazijn GGS. Vanaf het moment van levering gaan alle risico’s van verlies, vergaan, beschadigingen etc., ongeacht de oorzaak daarvan, over op de besteller.

10.2  Indien is overeengekomen dat de diensten en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, mag GGS de diensten en/of leveringen van de volgende fasen uitstellen, totdat de besteller de voltooiing van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al zijn (financiële) verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan. Ingeval van deelleveringen is GGS gerechtigd deze afzonderlijk te factureren.

10.3  Indien de zaken na het verstrijken van de levertijd voor de besteller beschikbaar zijn doch niet door hem worden afgenomen, dan worden de zaken te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico, ongeacht de reden van niet-afneming.

Artikel 11. Transport

11.1  GGS bepaalt de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke. Verzending/vervoer van zaken geschiedt steeds voor rekening en risico van de besteller.

Artikel 12. Niet-toerekenbare niet-nakoming

12.1  Indien GGS door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is GGS gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van GGS op betaling door de besteller voor reeds door GGS verrichtte prestaties, voordat sprake was van de overmachtsituatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Ingeval van opschorting zal GGS alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

12.2  Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, waardoor GGS tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij haar c.q. bij haar toeleveranciers, alsmede tekortkomingen door haar toeleveranciers waardoor GGS haar verplichtingen jegens de besteller in redelijkheid niet (meer) kan nakomen.

Artikel 13. Garantie

13.1  Behoudens hetgeen in 13.5 is bepaald, garandeert GGS de door haar geleverde zaken tegen materiaal- en fabricagefouten. De garantie houdt uitsluitend in dat GGS naar beste vermogen deze fouten zal herstellen, dan wel de zaken zal vervangen, zulks naar keuze en ter beoordeling van GGS. Gebreken dienen schriftelijk bij GGS te worden gemeld teneinde in behandeling te worden genomen. Herstel van verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie.

13.2  De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, gebruik voor andere dan normale (bedrijfs)doeleinden, van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de zaken door anderen dan GGS zijn gewijzigd of worden onderhouden.

13.3  Tenzij anders is overeengekomen geldt ten aanzien van de door GGS vervaardigde zaken de garantie voor een periode van twaalf maanden van af het tijdstip van levering.

13.4  Voldoening aan haar garantieverplichtingen door GGS, geldt als enige en algehele schadevergoeding. Tot verdere verplichtingen is GGS niet gehouden, noch is de besteller gerechtigd tot een vordering tot ontbinding van de overeenkomst.

13.5  Indien de zaken door GGS van een toeleverancier zijn betrokken, beperkt de garantie zich tot de toepasselijke garantievoorwaarden van de toeleverancier. GGS zal de besteller op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen.

13.6  Herstel buiten het kader van de toepasselijke garantie zal door GGS in rekening worden gebracht.

13.7  Ingeval van reparatie van defecte zaken, onder of buiten garantie, is de besteller verplicht de zaken op eigen kosten te retourneren naar GGS.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1  GGS is nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan geleverde zaken of diensten of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van de door haar te leveren of geleverde zaken en/of diensten, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van GGS Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.), gegevensverlies of –vermindering en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van zaken en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten.

14.2  GGS is niet aansprakelijk voor de door haar medewerkers en/of de door haar ingeschakelde derden aan de besteller of derden toegebrachte schade, uit welke hoofde of door welke oorzaak dan ook, behoudens ingeval van aan GGS toerekenbare opzet of grove schuld. In geen geval reikt de aansprakelijkheid verder dan de dekking van de door GGS afgesloten verzekering.

14.3  Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van door GGS geleverde zaken, is GGS niet aansprakelijk.

14.4  De besteller vrijwaart GGS en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiële en immateriële schade, welke direct of indirect wordt veroorzaakt door (gebruik van) het door GGS geleverde, tenzij de schade het gevolg is van opzet/grove schuld van personeel van GGS en/of door haar ingeschakelde derden.

14.5  De aansprakelijkheid van GGS uit hoofde van de met de besteller gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst inclusief BTW.

Artikel 15. Algemeen

15.1  De rechten en/of verplichtingen uit een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn niet overdraagbaar en niet vatbaar voor cessie of het vestigen van een zekerheidsrecht, behoudens voorafgaande toestemming van de andere partij.

Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen

16.1  Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt nadrukkelijk uitgesloten.

16.2  Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam of in de woonplaats van de besteller bevoegde rechter, naar keuze van GGS, tenzij anders is overeengekomen.

16.3  GGS is gerechtigd van tijd tot tijd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Groninger Genever Stokerij | Kromme Elleboog 22 | 9692 XH Oostwold | Groningergeneverstokerij.nl